Wprowadzenie

Biblioteka szkolna

Biblioteka Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych jest biblioteką nowoczesną, skomputeryzowaną i multimedialną, wyposażoną w szybki dostęp do Internetu. Pełni rolę ośrodka zdobywania, gromadzenia i przetwarzania informacji przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców, a także okolicznych mieszkańców. Biblioteka wraz z czytelnią internetową stanowi Multimedialne Centrum Informacji.

W roku szkolnym 2005/2006 nastąpiła modernizacja czytelni internetowej.W ramach projektu „Pracownia Komputerowa Dla Szkół” współfinansowanego przez EFS biblioteka otrzymała 4 komputery multimedialne eMac pracujące w systemie MacOSX „Tiger” firmy Apple, a w 2007r 8 multimedialnych PC z systemem Vista. Obecnie w MCI znajduje się 12 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu, ksero skaner i drukarka. Młodzież korzysta z Centrum podczas przerw i w czasie wolnym od zajęć.

Multimedialne Centrum Informacji pełni rolę pracowni ogólnoprzedmiotowej. Wykorzystywane jest do prowadzenia lekcji przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych (kółek zainteresowań, maturalnych) oraz konkursów, realizowane są projekty edukacyjne.

Odbywają się próby przygotowujące młodzież do akademii szkolnych, konkursów recytatorskich i muzycznych. Dzięki dostępowi do Internetu uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach informatycznych. Prowadzone są zajęcia reedukacyjne z uczniami dysfunkcyjnymi w ramach programu „Ortografiti” oraz z wykorzystaniem programów komputerowych „Dyslektyk 2” i „Sposób na dyslekcję”.

W Multimedialnym Centrum Informacji uczniowie mają możliwość pracy samokształceniowej poprzez korzystania z różnorodnych źródeł informacji, zgromadzonych programów multimedialnych, programów komputerowych dzięki którym tworzą prezentacje multimedialne i filmy. Efekty swoich prac uczniowie prezentują w czytelni. Dzięki MCI uczniowie nabywają umiejętność posługiwania się technologią informacyjną, rozwijają także osobiste zainteresowania, a tym samym są lepiej przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym.