Praca pedagoga szkolnego

Zasady pedagogiczne obowiązujące pedagoga szkolnego:

 • Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.
 • Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
 • Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego maga się zwrócić w każdej sprawie.
 • Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
 • Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.

Obowiązki pedagoga szkolnego:

 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych.
 • Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
 • Porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych
 • Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze dalszej drogi życiowej przez badania indywidualne zainteresowań uczniów itp.
 • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
 • Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych
 • Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych
 • Profilaktyka uzależnień
 • Dyskusje, pogadanki i prelekcje na tematy: wychowawcze, przeciwdziałania patologiom społecznym, sposobach rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp.
 • Pedagogizacje rodziców
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, OPS, Policja, Kuratorzy, Sąd Rodzinny i Nieletnich)