PROCEDURA KONTROLI FREKWENCJI

Procedura kontroli frekwencji uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini

I. Postanowienia wstępne

1. Procedurę uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

2. Zobowiązani do przestrzegania procedury są:
a) nauczyciele na zajęciach edukacyjnych w zakresie odnotowywania nieobecności i spóźnień w dzienniku szkolnym i e-dzienniku oraz w zakresie klasyfikowania uczniów z uwzględnieniem nieobecności;

b) wychowawcy klas w zakresie systematycznego odnotowywania usprawiedliwień oraz komunikacji z pedagogiem i rodzicami /poinformowanie rodziców o skutkach absencji/;

c) dyrektor szkoły w zakresie zwalniania uczniów i kontroli przestrzegania procedury;

d) uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie w zakresie właściwej formy usprawiedliwień i terminowości.

II. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach, w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie, odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami oraz powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.

3. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 5 dnia kolejnego miesiąca) w dziennikach.

4. Rodzice/opiekunowie prawni zwracają się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności swoich dzieci wyłącznie w formie pisemnej.
W przypadku pracowników młodocianych wymagany jest druk L4.

5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest podać w usprawiedliwieniu lub zwolnieniu powód i datę.
Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, będących pracownikami młodocianymi mogą zwolnić ich tylko z części zajęć ogólnokształcących.

6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania wychowawcę klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej 3 dni.

7. W przypadku nie poinformowania szkoły przez rodzica o nieobecności ucznia w szkole trwającej powyżej 3 dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.

8. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 5 dni roboczych od przyjścia do szkoły. W przeciwnym wypadku nieobecność jest nieusprawiedliwiona.

9. Wychowawca w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu itp.) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.

10. Wychowawca nie usprawiedliwia pojedynczych nieobecności bez wcześniejszego zwolnienia przez rodzica. Ma również prawo nie akceptować wszystkich powodów nieobecności ucznia w szkole i pozostawić te godziny jako nieusprawiedliwione.

Katalog przyczyn nieobecności uzasadnionych:
a) zły stan zdrowia;
b) pilny wyjazd do: lekarza, poradni specjalistycznej, itp.;
c) udział w wyjątkowo ważnych dla ucznia egzaminach; zorganizowanych wyjazdach pozaszkolnych;
d) udział ucznia w wyjątkowo ważnych dla rodziny uroczystościach czy zdarzeniach;
e) inne (uznane przez wychowawcę za uzasadnione).

Katalog przyczyn nieobecności uzasadnionych dla uczniów, będących pracownikami młodocianymi:
a) zły stan zdrowia – wymagany druk L4;

b) wizyta w poradni specjalistycznej – po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy (jednodniowa nieobecność) – wymagane zaświadczenie od specjalisty;

c) w sytuacjach wyjątkowych (zdarzenie losowe) wychowawca po rozmowie z dyrektorem szkoły, może usprawiedliwić nieobecność ucznia.

III. Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych

1. Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić:

a) dyrektor szkoły w przypadku uczniów, którzy zostają pod opieką nauczycieli i reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp. po wcześniejszym dostarczeniu zgody rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr1);

b) dyrektor szkoły po okazaniu pisemnej prośby o zwolnienie od rodzica/opiekuna prawnego wpisane w zeszyt usprawiedliwień.

2. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w dzienniku wychowawca wpisuje „z” i przyjmuje przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach. W pozostałych przypadkach wpisuje się nieobecność usprawiedliwioną.

3. Zwolnienie ucznia chorego z zajęć lekcyjnych w danym dniu:
- w sytuacji, kiedy na podstawie diagnozy pielęgniarki lub decyzji dyrektora szkoły uczeń ma być zwolniony z zajęć rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do osobistego odbioru ucznia. Do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego uczeń pozostaje pod opieką osoby wyznaczonej;

- w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia ucznia dyrektor szkoły wzywa pogotowie i informuje rodziców;

- w przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym lub jego odmowy odebrania ucznia, uczeń pozostaje na terenie szkoły (na zajęciach lekcyjnych lub w sekretariacie) do końca zajęć lekcyjnych, zgodnych z planem lekcji w danym dniu.

4. Uczeń zwolniony długotrwale z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją, rodzic/opiekun prawny może złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora, że bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka podczas trwania tych zajęć i wyraża zgodę na pobyt dziecka w domu (załącznik nr 2, załącznik nr 3).

5. Uczeń zakłada zeszyt usprawiedliwień w którym zbiera i przechowuje przez cały rok szkolny dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia jego nieobecności i zwolnienia.

6. Uczeń, który nie zadeklarowała uczestnictwa w zajęciach religii/etyki ma obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela bibliotekarza (jeżeli nie jest to lekcja pierwsza lub ostatnia);

7. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności wniosku o usprawiedliwienie wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dana prośba o zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczna. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może zaprosić rodziców/opiekunów prawnych do szkoły lub skontaktować się z nimi telefonicznie.

IV. Działania dyscyplinujące

1. W przypadku częstych spóźnień ucznia na zajęcia – powyżej 10 w miesiącu wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o tym fakcie.

2. Interwencję w sprawie nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia podejmuje wychowawca klasy. Wychowawca jest zobowiązany do udzielenia pisemnego upomnienia uczniowi, który opuścił bez usprawiedliwienia 20 godzin lekcyjnych.

3. Jeżeli uczeń w dalszym ciągu opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (powyżej 30 godzin) – wychowawca kieruje go na rozmowę dyscyplinującą do pedagoga szkolnego.

4. W przypadku, gdy powyższe czynności nie przyniosły pożądanego skutku i uczeń nadal opuszcza zajęcia lekcyjne (powyżej 45 godzin), do szkoły wzywani są rodzice/opiekunowie prawni w celu przeprowadzenia rozmowy z pedagogiem szkolnym i wychowawcą.

Rozmowa pedagoga szkolnego i wychowawcy z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, zapoznanie ze skutkami absencji:
- powstanie zaległości programowych, trudności w nauce;
- osiąganie niższych wyników w nauce;
- utrwalanie nieprawidłowych postaw – nieodpowiedzialności, nieobowiązkowości, niesystematyczności, ignorancji względem norm i regulaminów;
- przeżywanie niepowodzeń szkolnych;
- poczucie wyizolowania z zespołu klasowego;
- szukanie akceptacji w złym towarzystwie, grupach destrukcyjnych;
- wchodzenie w konflikt z prawem;
- nabywanie złych przyzwyczajeń (sięganie po używki).

5. Zawiadomienie wicedyrektora szkoły po opuszczeniu przez ucznia 60 godzin bez usprawiedliwienia.

6. Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy po zaopiniowaniu przez wicedyrektora, udziela uczniowi pisemnej nagany, po opuszczeniu przez niego co najmniej 80 godzin nieusprawiedliwionych – wysłanie nagany listem poleconym + telefoniczne powiadomienie rodziców o udzielonej naganie

a) kontakt indywidualny rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego z dyrektorem szkoły w obecności ucznia przed uruchomieniem procedury skierowania wniosku do Urzędu Gminy w miejscu zamieszkania ucznia o niewypełnianiu przez niego obowiązku szkolnego.
Jeżeli rodzic się nie stawi na rozmowę, wysłanie pisemnego zawiadomienia do rodziców z informacją, że kolejne 15 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamia procedurę kierowania wniosku o demoralizację do Sądu Rodzinnego i Nieletnich;

b) kontakt indywidualny rodzica/opiekuna prawnego ucznia pełnoletniego z dyrektorem szkoły w obecności ucznia przed uruchomieniem procedury skreślenia z listy uczniów.
Jeżeli rodzic się nie stawi na rozmowę, wysłanie pisemnego zawiadomienia do rodziców z informacją, że kolejne 15 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamia procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.

7. Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez ucznia 110 godzin bez usprawiedliwienia, rozpoczyna procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów – dotyczy uczniów pełnoletnich.

7. Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez ucznia 110 godzin bez usprawiedliwienia i uzyskaniu na koniec I semestru więcej niż 5 ocen niedostatecznych, rozpoczyna procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów – dotyczy uczniów pełnoletnich.

8. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego.

9. Uczeń skreślony z listy uczniów z powodu wysokiej absencji nie może być ponownie przyjęty.

I. Postępowanie w przypadku niewypełniania obowiązku nauki

1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do szczegółowego informowania pedagoga szkolnego o uczniach niewypełniających obowiązku nauki (nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % godzin).

2. Pedagog szkolny kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia niewypełniającego obowiązku nauki w celu rozpoznania sytuacji i poinformowania ich o procedurze podejmowanej w takiej sytuacji

3. W sytuacji dalszego niewypełniania obowiązku nauki przez ucznia dyrektor szkoły na wniosek pedagoga szkolnego wnioskuje do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego o zagrożeniu demoralizacją.

Załączniki:

Załącznik nr 1
Zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych na udział w zawodach, konkursach

Załącznik nr 2
Wniosek o zwolnienie ucznia pełnoletniego z obecności na lekcji wychowania fizycznego

Załącznik nr 3
Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o zwolnienie ucznia niepełnoletniego z obecności na lekcji wychowania fizycznego

Załącznik nr 1

Trzebinia, dnia ...........................................

Dyrektor
Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych
w Trzebini

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................................ w zawodach/konkursie* ............................................................................................................, które odbędą się w dniu: ........................................................

Jednocześnie oświadczam, że u dziecka nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w zawodach.

.................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Trzebinia, dnia ...........................................

Dyrektor
Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych
w Trzebini

Wniosek o zwolnienie ucznia pełnoletniego z obecności na lekcji wychowania fizycznego

W związku z moim długoterminowym zwolnieniem z lekcji wychowania fizycznego , ja................................................................................................. uczeń kl. .................................
(imię i nazwisko)

w roku szkolnym 20..../20.... zwracam się z prośbą o zwalnianie mnie z obecności na lekcji wychowania fizycznego, która jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej w każdy ............................................................................. tygodnia.
(dzień)

.................................................................
(podpis ucznia)

Załącznik nr 3

Trzebinia, dnia ...........................................

Dyrektor
Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych
w Trzebini

Wniosek o zwolnienie ucznia z obecności na lekcji wychowania fizycznego

W związku długoterminowym zwolnieniem z lekcji wychowania fizycznego, mojego dziecka ...............................................................
(imię i nazwisko)

ucznia kl. ................................. w roku szkolnym 20..../20.... zwracam się z prośbą o zwalnianie z obecności na lekcji wychowania fizycznego, która jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej w każdy ........................................................................... tygodnia.
(dzień)

Jednocześnie oświadczam że, biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przebywającego w tym czasie poza terenem szkoły.

.................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dokument został przyjęty przez:

1. Radę Rodziców Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini dnia 21.10.2014 r.

2. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini dnia 21.10.2014 r.

3. Radę Pedagogiczną dnia 20.10.2014 r.

Wszelkie działania podjęte w ramach procedury, winny być dokumentowane, przez wychowawcę w dzienniku oddziału.