ZSTU

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu: Monika Pater

Przewodniczący: Szymon Topól – 3I

Zastępca: Szymon Wróblewski – 2C

Skarbnik: Artur Michalski – 3A

Członkowie zarządu: Piotr Chechelski i Dawid Woźniak

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO – USŁUGOWYCH

Podstawą prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz.U.2018.1457, z późniejszymi zmianami ) oraz statut Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini
Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini
W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, będący jej społecznym organem.

I. Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd Uczniowski jest organizacja niezależną, a jego organy reprezentują ogół uczniów szkoły.
3. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin wyborów, stanowiący załącznik do regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

II. Organy Samorządu
Organami samorządu są:
1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
b) Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
c) Skarbnik

2. Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie:
a) Członkowie zarządu
b) Przewodniczący klas

3. Samorząd Klasowy w składzie:
a) Przewodniczący klasy
b) Zastępca Przewodniczącego
c) Skarbnik

III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
a) Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego
b) Czuwa nad terminową realizacją planu pracy
c) Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych
d) Opiniuje uczniów na prośbę Dyrektora Szkoły. Opinię podpisuje jeden członków zarządu
e) Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej w ramach swoich kompetencji.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:

a) Uchwala regulamin SU
b) Ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny
c) Dba o wystrój szkoły

3. Samorząd może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów:
a) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

IV. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera nowy Samorząd Uczniowski w pierwszym tygodniu października. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok szkolny.
2. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządu Uczniowskiego w realizowaniu zadań i pośrednictwo między Samorządem a Organami Szkoły.

V. Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
a) Wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
b) Prawo głosu mają wszyscy uczniowie ZSTU
c) Wybory przeprowadzane są raz w roku, w ostatnim tygodniu września
d) Kadencja SU trwa jeden rok, od 1 października do 30 września
e) Po roku odchodzący samorząd zobowiązany jest rozpisać nowe wybory i wybrać członków komisji wyborczej
f) Stanowiska w Zarządzie Su SA zgodne z ilością uzyskanych głosów w kolejności: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, dwaj zastępcy przewodniczącego SU, Skarbnik
g) Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej przez siebie funkcji min. przez:
h) Niewypełnienie swoich obowiązków i powierzonych zadań
i) Działanie niezgodne ze statutem szkoły
j) Działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, Samorządu Uczniowskiego i innych organów szkolnych
k) Zachowanie niegodne ucznia.

2. Radę SU tworzą:
a) Członkowie Zarządu wybierani w wyborach szkolnych
b) Przewodniczący klas wybierani w wyborach klasowych

3. Samorząd klasowy wybierają uczniowie poszczególnych klas z wychowawcą w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

VI. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
2. Plan pracy Su
3. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego
4. Sprawozdanie z działalności za rok szkolny

VII. Postanowienia końcowe Samorządu Uczniowskiego

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani
2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami Zarządu SU
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczącym Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.