RUSZA X EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO DLA SZTUKI

Informacje dotyczące terminów zgłoszeń, przeglądów i warsztatów dostępne w regulaminie konkursu. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.
Pomysłodawca/koordynator: Monika Kasprzyk-Jedynak

TEATR - TANIEC – MUZYKA –
SZTUKI PLASTYCZNE - FOTOGRAFIA-LITERATURA

X WOJEWÓDZKI KONKURS ARTYSTYCZNY MŁODZIEŻY „Dla Sztuki”

TRZEBINIA 2017/2018

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO
6 grudnia 2017 roku

REGULAMIN
www.zstu.edu.pl
www.tck.trzebinia.pl

32/612 14 97
e-mail: wka.sixart@zstu.edu.pl
dksokol@tck.trzebinia.pl

12 – 13 XII 2017 r. Przeglądy
14 I 2018 r. Finałowy Koncert Laureatów

REGULAMIN

1. Dotychczasowa nazwa Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego „SIXART” została zastąpiona określeniem Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Dla Sztuki” i stanowi kontynuację myśli i wizji przedsięwzięcia.
2. Wojewódzki Konkurs Artystyczny adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.
3. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego, którzy amatorsko zajmują się wymienionymi dziedzinami kultury oraz przedstawiciele placówek kulturalno-oświatowych (wiek 16-25 lat).
4. W konkursie biorą udział młodzi twórcy prezentujący swoje dokonania w dziedzinach:

teatr (kabaret, monodram i inne)
taniec (break dance, balet, taniec współczesny i inne)
muzyka (hip – hop, poezja śpiewana, pop i inne)
sztuki plastyczne
fotografia ( kolaż)
literatura (poezja)

5. Ze strony Organizatora zostanie zapewniony sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy oraz obsługa techniczna w czasie prezentacji (miejsce: sala kinowa Domu Kultury „Sokół” w Trzebini):
- nagłośnienie przodów
- omikrofonowanie wokali i instrumentów, możliwość użycia mikroportów (2 sztuki)
- maksymalnie 4 odsłuchy aktywne
- oświetlenie sceny (stałe - nieruchome, bez strobo)
- scena + kurtyna
- możliwość odtworzenia muzyki z CD, komputera
- garderoba
- ekipa techniczna: akustyk, oświetleniowiec.
6. Nie zapewnia się żadnych elementów scenograficznych.
7. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 12 – 13 XII 2017 r., w godzinach 10-15. Terminy przesłuchań mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników.
8. W dniach przeglądu zorganizowane będą prelekcje, warsztaty-konsultacje z dziedzin: muzyka, taniec, sztuki plastyczne, teatr, fotografia, literatura prowadzone przez profesjonalistów. Nad ich przebiegiem będą czuwać koordynatorzy: Zbigniew Paterak (aktor, reżyser ), Artur Gomółka (muzyk), Małgorzata Wojtkowska (plastyk), Karol Mroziewski (artysta fotografik), Ewa Feliksiak (kierownik DK „Sokół”), Monika Kasprzyk-Jedynak (pomysłodawca).
9. Program prezentacji będzie udostępniony na stronach organizatora konkursu od dnia 8 XII 2017 r., a finałowego koncertu od 23 XII 2017 r.
10. Czas trwania spektaklu ogranicza się do 20 minut, prezentacji tanecznej i muzycznej do 15 minut.
11. W przeglądzie muzycznym mogą brać udział soliści i zespoły, prezentując minimum 2 utwory własne lub covery.
12. Zgłoszenia w dziedzinach wymienionych w pkt. 4, wraz z pracami (dotyczy sztuk plastycznych), należy dostarczyć do 6 XII 2017 roku osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu):
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 74 (Dom Kultury „Sokół”), zgłoszenia w kategoriach fotografia, literatura należy przesłać na adres
e-mail: dksokol@tck.trzebinia.pl
13. Zgłoszenia do konkursu plastycznego, maksymalnie 5 prac w jednej technice, przyjmowane będą wyłącznie z pracami. Format prac minimum A3 (42x30 cm).
14. Zgłoszenia do konkursu fotografia, kolaż (od 4 do 6 zdjęć), przyjmowane będą wyłącznie z pracami.
15. Zgłoszenia do konkursu literatura/poezja, 3 autorskie utwory, będą przyjmowane wyłącznie z pracami.
16. Wypełniona zgodnie z wymogami karta zgłoszenia jest jedyną formą kwalifikacji do udziału w Festiwalu.
17. Prace nieprawidłowo opisane i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
18. Prace z dziedzin: sztuki plastyczne, fotografia, literatura muszą być trwale oznaczone imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły i adresem autora w przypadku zgłoszeń niezależnych.
19. Prace, które nie zostaną odebrane do 31 stycznia 2018 roku przechodzą na własność Organizatora.
20. Prace konkursowe są oceniane przez jury. Zwraca się uwagę na stopień zaawansowania warsztatowego dostosowany do wieku i możliwości uczestników.
18. W skład jury wejdą profesjonalni twórcy, osoby związane z teatrem, muzyką, fotografią, literaturą i tańcem.
19. Każda kategoria oceniana jest osobno. W każdej kategorii zostaną ufundowane nagrody
i wyróżnienia oraz dyplomy i listy uznania dla uczestników i opiekunów.
20. W każdej z kategorii przewidziane są nagrody indywidualne i zespołowe.
21. Komisja konkursowa dokona oceny prac według własnego uznania. Werdykt jury jest ostateczny.
22. Koordynator konkursu powoła osoby czuwające nad prawidłowym przebiegiem imprezy.
23. Prace nagrodzone i wyróżnione mogą być wykorzystane w celu promocji przez organizatora festiwalu. Organizator zastrzega sobie możliwość dokumentacji i archiwizacji przebiegu konkursu.
24. Koszty przesyłki prac konkursowych, zgłoszeń, przejazdu pokrywają uczestnicy.
25. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro konkursu, tel. (32) 6-110 621. Dodatkowe informacje można również uzyskać pod adresem e-mail:
dksokol@tck.trzebinia.pl,
26. Koncert finałowy X edycji Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego odbędzie się 14 stycznia 2018 roku w Domu Kultury „SOKÓŁ” w Trzebini o godzinie 15.00.
Towarzyszyć mu będzie Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
27. Laureaci Festiwalu zobowiązani są do udziału w koncercie finałowym.
28. Próby grup muzycznych, tanecznych, teatralnych zakwalifikowanych do koncertu finałowego odbędą się w dniu koncertu – 14.01.2018 roku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Domu Kultury – Panią Ewą Feliksiak tel. (32) 61-10-621 .
26. Wojewódzki Konkurs Artystyczny przewidziany jest jako impreza cykliczna. Wszelkie prawa do jego organizacji ma koordynator i pomysłodawca Pani Monika Kasprzyk-Jedynak – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini przy współpracy Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini.
27. Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Dla Sztuki” nie może być organizowany bez zgody pomysłodawcy.
28. Laureaci będą zgłaszani do ogólnopolskich inicjatyw kulturowych. Finaliści WKA
„Dla Sztuki” wystąpią na XXIV Dniach Trzebini.
29. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

CELE KONKURSU
prezentacja dorobku artystycznego młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
promowanie młodych twórców z różnych środowisk i miejsc zamieszkania,
rozwijanie umiejętności plastycznych i wrażliwości estetycznej,
kształcenie poprawności językowej, umiejętności komunikacji,
propagowanie rozmaitych form wyrazu: werbalnych i niewerbalnych,
promocja dziedzictwa kulturowego regionu,
wzbudzanie wrażliwości estetycznej na rozmaite dziedziny kultury,
zwrócenie uwagi na kulturę wyrażania swoich myśli, spostrzeżeń i odczuć.

PATRONATY NAD X WOJEWÓDZKIM KONKURSEM ARTYSTYCZNYM „Dla Sztuki”

PATRONAT HONOROWY:
 MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY - PANI BARBARA NOWAK
 STAROSTA POWIATU CHRZANOWSKIEGO – PAN JANUSZ SZCZĘŚNIAK
 BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI – PAN ADAM ADAMCZYK

PATRONAT MEDIALNY:
 TYGODNIK ZIEMI CHRZANOWSKIEJ „PRZEŁOM”
 GAZETA CHRZANOWSKA

PATRONAT PROJEKTOWY:
• STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA

ORGANIZATORZY:
• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W TRZEBINI,
UL. GWARKÓW 3
MAREK ŁAZICKI – DYREKTOR SZKOŁY
MONIKA KASPRZYK-JEDYNAK - KOORDYNATOR, POMYSŁODAWCA
 TRZEBIŃSKIE CENTRUM KULTURY , UL. KOŚCIUSZKI 74
ADAM POTOCKI - DYREKTOR TCK
EWA FELIKSIAK - KIEROWNIK DOMU KULTURY „SOKÓŁ”
MICHAŁ MAZUREK - KOORDYNATOR DS. PROMOCJI I KONTAKTÓW Z MEDIAMI
KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko uczestnika ......................................................................................................

Wiek.............................................................................................................................................

Klasa.............................................................................................................................................

Nazwa szkoły..............................................................................................................................

Kategoria/dziedzina...................................................................................................................

Tytuł(y) utworu(ów)/prac........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Krótki opis przedsięwzięcia
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Nazwisko opiekuna...................................................................................................................
Telefon kontaktowy
- do opiekuna.............................................................................................................................
- do uczestnika...........................................................................................................................
e-mail:...............................................................................................................................

Potrzeby techniczne: warunki oświetlenia i nagłośnienia; w przypadku zespołów prosimy o rider (informacje dotyczące ilości osób w zespole, instrumentów, innych potrzeb). Obowiązuje własny backline.

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
( Ustaw o Ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz.U. nr 133, poz. 833 ze zmianami ) przez Organizatorów
............................................
Podpis