ZSTU

Historia 1984 – 2006

1984 – 2006

1984r nastąpił dalszy rozwój szkoły, bo w budynkach pojawiła się Przyzakładowa Szkoła Zawodowa Elektrowni „Siersza”, która kształciła monterów mechanicznych urządzeń energetycznych i mechaników maszyn i urządzeń przemysłowych.

W roku 1990 do budynku ZSG KWK „Siersza” przeniesiona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa i Średnie Studium Zawodowe Zakładów Surowców Ogniotrwałych „Górka” w Trzebini.

Z dniem 1 IX 1992 powstało Technikum Górnicze Państwowej Agencji Węgla Kamiennego SA w Trzebini.

Nauka była prowadzona w następujących specjalnościach:
– technik górnik: podziemna eksploatacja złóż,
– technik mechanik: eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego,
– technik elektryk: eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego.

Na skutek zachodzących zmian systemowych w kraju w latach 90tych KWK „Siersza” ograniczała zatrudnienia. Górnictwo przestało być atrakcyjne dla absolwentów z powodu przerostu zatrudnienia w kopalniach, ZSG ograniczyła nabór.

Wyzwaniem stało się utworzenie Zespołu Szkół oraz uregulowanie spraw własności obiektu, w którym mieściła się szkoła i przekazanie pod władzę Kuratorium Oświaty.
1991r dotychczasowy dyrektor ZSG mgr Franciszek Mrowczyk przeszedł na emeryturę, a nowym dyrektorem została wybrana mgr Lucyna Pitala. Podjęte starania doprowadziły do otwarcia 1 września 1994r Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Trzebini, a Zasadnicza Szkoła Górnicza została przekwalifikowana w Zasadniczą Szkołę Zawodową.

W skład ZSME wchodziły publiczne szkoły zawodowe:
– Technikum Mechaniczno – Elektroniczne w Trzebini
– Technikum Górnicze dla Dorosłych w Trzebini
– Liceum Zawodowe w Trzebini
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzebini
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektrowni „Siersza” w Trzebini
– Technikum Mechaniczno – Elektryczne dla Dorosłych w Trzebini
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Trzebini
– Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej w Trzebini
– Podstawowe Studium Zawodowe w Trzebini

W momencie powstania ZSME młodzież miała możliwość kształcenia się w różnych typach szkół i zdobywania bardziej atrakcyjnych zawodów.

Nauka w szkole zawodowej trwała 3 lata, podbudowa to ukończone 8 klas szkoły podstawowej. Otwarto klasy wielozawodowe (kształcące w zawodach budowlanych, odzieżowych i gastronomicznych). Nadal istniała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektrowni „Siersza” w Trzebini.

Szkoły średnie:
Nauka trwała 4 lata w liceach zawodowych i 5 lat w technikum, podbudowa ukończone 8 klas szkoły podstawowej:
– Liceum Zawodowe ( w zawodach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych ),
– Technikum Mechaniczno- Elektryczne.

W skład ZSME w Trzebini powołano szkoły średnie zawodowe dla dorosłych i Technikum Mechaniczno – Elektryczne dla Dorosłych. Technikum kształciło dorosłych na podbudowę zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
– technik mechanik o specjalności budowy maszyn
– technik elektryk o specjalności elektromechanika ogólna.

Dyrekcja ZSME w Trzebini zawarła porozumienie z CKiWOHP w Trzebini, aby młodzi uczestnicy OHP w Trzebini mogli zdobywać kwalifikacje zawodowe i uzupełniać wykształcenie ogólne w ZSME i dlatego powołano szkoły:
– Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych, która kształciła młodzież w zawodzie grupy budowlanej, odzieżowej i gastronomicznej na podbudowę 8 klas szkoły podstawowej,
– Szkołę Przysposabiającą do Pracy Zawodowej, która kształciła w zakresie przysposabianie do pracy zawodowej uczestników OHP w zawodach grupy mechanicznej, odzieżowej i budowlanej
– Podstawowe Studium Zawodowe w Trzebini, które prowadziło kształcenie dla dorosłych o kierunku mechanicznym, budowlanym, odzieżowym i gastronomicznym.

Z dniem 1 września 1997 w ZSME w Trzebini powstało Technikum Elektroniczne kształcąca w zawodzie technik elektronik.

Kolejne zmiany, nastąpiły w dniu 1 września 2000r.
Powołano:
– Technikum Gastronomiczne,
– Technikum Telekomunikacji,
– Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie Technik Informatyk.

W ciągu kilku lat szkoła zmieniła swoje oblicze, a co najważniejsze cały czas się rozwijała. Przybyło uczniów, oddziałów, powiększyło się grono pedagogiczne.

Kolejne lata to nie tylko rozwój samej szkoły. Powstaje Lokalna Akademia Informatyczna (2001r), będąca programem skierowanym do młodzieży szkół średnich, w tym uczniów naszej szkoły, absolwentów oraz bezrobotnych. Daje ona szansę zdobycia praktycznych umiejętności informatycznych, popartych rzetelnym przygotowaniem teoretycznym. Jej kluczowy moduł to „Cisco Networking Academy”

2002 roku utworzone zostało Informatyczne Centrum Edukacyjne, którego głównymi zadaniami są: zapewnienie łatwego dostępu do edukacji, rozwój umiejętności w dziedzinie informatycznej, upowszechnianie możliwości kształcenia ustawicznego, jakie stwarza wykorzystanie technik informatycznych, oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
Dalsze zmiany to efekt reformy systemu oświaty.
2002r powstają licea profilowane o kierunkach:
– zarządzanie informacją
– usługowo – gospodarczy,
a Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przekształca się w Technikum Nr 2 oraz Liceum Profilowane Nr 2.

2005r, to utworzenie pierwszego w naszej szkole ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu monter – elektronik. Od roku 2006r szkoła jest również organizatorem Festiwalu Artystycznego Młodzieży(FAM).