ZSTU

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini:

mgr Katarzyna Teresak-Tupek

Rzecznika Praw Ucznia powołuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z opinią Samorządu Szkolnego.

Rzecznik Praw Ucznia ma możliwość powołania Przedstawiciela reprezentującego uczniów i ściśle współpracującego z Rzecznikiem, zaakceptowanego przez Samorząd Uczniowski oraz Dyrektora Szkoły.

Rzecznik Praw Ucznia może zostać odwołany na wniosek Dyrektora Szkoły jak i samego Rzecznika.

Powołanie dnia 13 listopada 2017r.

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527).

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

Obowiązujący Statut Szkoły

Wewnątrzszkolny Przedmiotowy System Oceniania

Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy

Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia:

1. Przeciwdziałanie naruszaniu praw ucznia w szkole,

2. Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli,

3. W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego,

4. Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,

5. Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów,

6. Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

1. Rozpatrywanie indywidualnych problemów,

2. Dokumentowanie zgłaszanych i rozpatrywanych spraw, problemów i naruszeń,

3. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),

4. Współpraca ze specjalistami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),

5. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym,

6. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach Wychowawców jak i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

7. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów,

8. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.

9. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny Rzecznik może:

1. Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie,

2. Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły, samorządu uczniowskiego, wychowawców i rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia

3. Organizować konfrontacje wyjaśniające,

4. Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia,

5. Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

3. skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego, w zależności od rodzaju problemu

4. w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

5. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

2. podjęcie mediacji ze stronami,

3. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego, wychowawcy i rodzica lub opiekuna prawnego.

4. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Rzecznik Praw Ucznia opiera się w szczególności na:

1. Obowiązującym Statucie Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Konwencji Praw Dziecka.

2. Informowaniu uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.

3. Interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywaniu spraw spornych.

4. Udzielaniu pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

5. Informowaniu stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

6. Składaniu sprawozdania ze swojej działalności na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej koniec danego roku szkolnego .

O czym uczeń wiedzieć powinien:

1. Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.

2. Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.

3. Rzecznik wysłuchuje ucznia.

4. Rzecznik może być mediatorem między stronami.

5. Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.

6. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

7. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji jeśli przedstawiona sprawa nie dotyczy naruszeń w zakresie praw ucznia, a stanowi szeroko pojęte nieporozumienia interpersonalne.

8. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

9. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

10. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

11. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.

12. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Pamiętaj:

● Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję,

● Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia,

● Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

● Rzecznik pełni stałe dyżury

● Pytania i wnioski uczniowie mogą zgłaszać osobiście w Sali …206…, kierować drogą mailową na adres: rzecznik.praw.ucznia@zstu.edu.pl

● Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia (imię, nazwisko, klasa)

Uczeń = Człowiek

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe