ZSTU

Dla pracowników i emerytów

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Terminy:

  • Składanie przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu oświadczenia o osiąganych dochodach przypadających na osobę w rodzinie – 30 kwietnia każdego roku.

W dniach 30.05.2024 r. do 01.06.2024 r. planowana jest wycieczka (działalność kulturalno-rekreacyjna w formie wypoczynku w weekendy lub inne dni wolne od pracy organizowana przez pracodawcę w formie turystyki grupowej) finansowana z ZFŚS dla pracowników szkoły i emerytowanych pracowników szkoły. Zapisy przyjmowane są do 29.02.2024 r. Szczegóły dostępne są w sekretariacie szkoły.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini udostępniony jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby nie korzystające ze świadczeń wówczas, gdy się nie ubiegały, jak również osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłat do świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.

Fundusz zdrowotny

Uchwała Nr XIII/84/2007 Rady Powiatu w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/84/2007