ZSTU

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu zstu.edu.pl

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://zstu.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-11-21.

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności elementów lub wyłączeń, jak:

  • brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych,

  • nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową,

  • filmy nie mają napisów i audiodeskrypcji,

  • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,

  • mogą wystąpić sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

  • na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i w oparciu o ustawę i akty prawne:

  • https://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3119_u.htm,

  • https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-l-2018-256-103,69096251.html.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły – Arkadiuszem Surowcem, sekretariat@zstu.edu.pl. Dyrektor jest osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (32) 711 53 46.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich- www.rpo.gov.pl.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini mieści się pod adresem ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia.

Do budynku prowadzą:

  • jedno wejście główne (z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami, nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące),

  • trzy wyjścia ewakuacyjne (licząc wejście główne) – żadne z nich nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami).

Budynek ma trzy kondygnacje (parter, piętro, 2 piętro). Poruszanie się między kondygnacjami realizowane jest tylko z wykorzystaniem schodów.

Sekretariat oraz gabinet dyrektora szkoły znajdują się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego, prowadzą do nich schody z kontrastowymi elementami. Pomieszczenia biurowe w sekretariacie i gabinet dyrektora nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku jest jedna toaleta dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (na parterze).

W szkole można złożyć wniosek o udzielenie pomocy w dostępności do placówki

(wzór wniosku znajduje się w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty Szkolne)

Parking umiejscowiono po lewej stronie wejścia głównego do budynku. Przy parkingu znajduje podjazd dla osób niepełnosprawnych. W celu wprowadzenia do budynku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 711 53 46.

W Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini nie ma ograniczeń w zakresie wstępu z psem asystującym. Budynek posiada pętlę indukcyjną dostępną w sekretariacie szkoły. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Szczegółowe informacje nt. dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.